چهارشنبه, ۱۲ فروردین ۱۳۹۴

نحوه پرداخت شهریه

 

**************************************************************************************************************************

نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه در سیستم گلستان

e-sh-(www.pnunews.com)-01

موضوع : امور مالی دانشجویی